ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓    สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  
                                                                                                               
                                                                                                           ประวัติศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
     - ปี พ.ศ. ๒๔๔๓  
เดิมเรียกว่าเป็นงานด้านวิทยาการโดยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๔๔๓  โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมจักรีวงศ์กับเจ้าจอมมารดา ตลับ โดยขณะนั้นได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนบดีกระทรวงยุติธรรมและได้ทรงตรา
กฎหมายอาญา ที่ใช้ในการเพิ่มโทษขึ้นมาใหม่ ทรงตั้ง "กองพิมพ์ลายนิ้วมือ" ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๓ สำหรับตรวจลายนิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญาอันเป็น
จุดเริ่มต้นของ การตรวจพิสูจน์ ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือเป็นครั้งแรก และเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ ได้จัดให้มีการจัดพิมพ์ลายนิ้วมือของนักโทษที่จะพ้น
โทษเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลว่าได้เคยกระทำผิดมาก่อน นับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดการพิมพ์ลายนิ้วมือขึ้นเป็น
พระองค์แรกในประเทศไทย เปรียบเสมือนพระองค์เป็นบิดาวิชาลายพิมพ์นิ้วมือ
    - ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รวมกรมตำรวจภูบาล ตำรวจกองพิเศษ กับตำรวจกลางเป็น "ตำรวจสันติบาล" กองทะเบียน
พิมพ์ลายนิ้วมือมีชื่อใหม่ว่า "แผนกทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือ" สังกัด กอง ๓ ตำรวจสันติบาล
    - ปี พ.ศ. ๒๔๘๒
พล.ต.ต.หลวงพิสิฐวิทยากร (ขณะนั้นยศ พ.ต.ท.) ได้ขยายงานทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือไปตั้งในส่วนภูมิภาค ซึ่งถือได้ว่า งานวิทยาการได้ขยายไปสู่ภูมิภาค
เป็นครั้งแรก อีก ๔ เขต คือ      
                                                                                                                เขตใต้                                       จัดตั้งขึ้นที่ จังหวัดสงขลา    
                                                                                                                เขตเหนือ                                  จัดตั้งขึ้นที่ จังหวัดพิษณุโลก    
                                                                                                                เขตตะวันออก                          จัดตั้งขึ้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
                                                                                                                เขตตะวันออกเฉียงเหนือ        จัดตั้งขึ้นที่ จังหวัดอุดรธานี
    - ปี พ.ศ.๒๔๘๔
งานวิทยาการ ขึ้นต่อกองสอบสวนกลาง เป็นแผนกทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือและเปลี่ยนชื่อเป็นแผนก ๑ พิมพ์ลายนิ้วมือ อยู่ในกองกำกับการ ๓
 (วิชาการตำรวจ)
   - ปี พ.ศ.๒๔๙๕
แผนก ๑ พิมพ์ลายนิ้วมือ กองกำกับการ ๓ มีฐานะเป็นกองกำกับการ ๒ กองวิทยาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
   - ปี พ.ศ.๒๕๐๐
องค์การบริหารวิเทศกิจ สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ( U.S.O.M ) ได้เสนอความช่วยเหลือในการปรับปรุงกิจการตำรวจด้านต่าง ๆ ให้แก่
่กรมตำรวจในสัญญาที่เรียกว่า The Civil Adminisration Project(C.P.A.)โดยมี  พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ได้ลงนามรับความช่วยเหลือจากยูซอม
ดังกล่าวในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ สำหรับ หน่วยงานวิทยาการตำรวจในส่วนภูมิภาคเริ่มเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐โดยหน่วยยูซ่อมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความช่วยเหลืองานด้านวิทยาการตำรวจมีการจัดตั้งวิทยาการจังหวัดเป็นการทดลองขึ้น ๓ จังหวัด
คือ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดยะลา
   - ปี พ.ศ.๒๕๐๓
มี พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ยุบกองวิทยาการ ตั้งกองพิสูจน์หลักฐาน และกองทะเบียนประวัติอาชญากร ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง
   - ปี พ.ศ.๒๕๑๐
ได้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการวิทยาการจังหวัดขึ้น จำนวน ๒๒ จังหวัด
   -  ปี พ.ศ.๒๕๑๓    
ยูซ่อมได้หยุดให้ความช่วยเหลือการปรับปรุงงานวิทยาการจังหวัดของตำรวจภูธร จึงทำให้การปรับปรุงงานวิทยาการในส่วนภูมิภาคต้องหยุดลง
   - ปี พ.ศ.๒๕๒๓
มีการจัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงวิทยาการตำรวจทำให้งานวิทยาการตำรวจในส่วนภูมิภาคมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
    - ปี พ.ศ.๒๕๓๕
ได้มีพระราษกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๓๕ จัดตั้งสำนักงานวิทยาการตำรวจ มี ๗กองบังคับการ
ประกอบด้วย บก.อก.สวท., พฐ., ทว., วท.๑-๔โดย กองวิทยาการ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการถูกก่อตั้งขึ้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบไปด้วยหน่วยงาน ระดับกองกำกับ ๓ หน่วยงานและวิทยาการจังหวัด ๑๔ จังหวัด คือ      กองกำกับการวิทยาการเขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย วิทยาการจังหวัดชัยภูมิ, วิทยาการจังหวัดบุรีรัมย์, วิทยาการจังหวัดสุรินทร์     กองกำกับการวิทยาการเขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกอบด้วยวิทยาการจังหวัดศรีสะีเกษ, วิทยาการจังหวัดอำนาจเจริญ, วิทยาการจังหวัดยโสธร, วิทยาการจังหวัดร้อยเอ็ด, วิทยาการจังหวัดมหาสารคาม,
วิทยาการจังหวัดกาฬสินธุ์   กองกำกับการวิทยาการเขต ๖ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย วิทยาการจังหวัดอุดรธานี,วิทยาการจังหวัดเลย,
วิทยาการจังหวัดสกลนคร, วิทยาการจังหวัดนครพนม, วิทยาการจังหวัดหนองคาย, วิทยาการจังหวัดมุกดาหาร
   - ปี พ.ศ.๒๕๔๗
ได้มีการตราพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลทำให้ "กรมตำรวจ" เปลี่ยนเป็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
   - ปี พ.ศ.๒๕๔๘
ได้มีการออกพระราษกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ทำให้ชื่อหน่วยงานระดับ กองบัญชาการจาก 
"สำนักงานวิทยาการตำรวจ" เปลี่ยนเป็น "สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ"ซึ่งมีผลทำให้ กองวิทยาการ ๒ มีการปรับโครงสร้างเขตอำนาจ
การปกครองใหม่ โดยมีหน่วยงานระดับกองกำกับการอยู่ ๔ หน่วย และวิทยาการจังหวัด ๑๕ จังหวัด คือ
               วิทยาการเขต ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย วิทยาการจังหวัดชัยภูมิ, วิทยาการจังหวัดบุรีรัมย์, วิทยาการจังหวัดสุรินทร ์  
               วิทยาการเขต ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย วิทยาการจังหวัดศรีสะเกษ, วิทยาการจังหวัดอำนาจเจริญ, วิทยาการจังหวัดยโสธร  
               วิทยาการเขต ๒๓ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย วิทยาการจังหวัดอุดรธานี, วิทยาการจังหวัดหนองบัวลำภู, วิทยาการจังหวัดหนองคาย ,
                                                วิทยาการจังหวัดเลย, วิทยาการจังหวัดมหาสารคาม
               วิทยาการเขต ๒๔ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย วิทยาการจังหวัดนครพนม, วิทยาการจังหวัดมุกดาหาร, วิทยาการจังหวัดกาฬสินธุ์, 
                                                วิทยาการจังหวัดร้อยเอ็ด  
    - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
มีการออก พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลให้หน่วยงานระดับกองบัญชาการจาก  "สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ" เปลี่ยนเป็น
"สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ" และมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทำให้"กองวิทยาการ ๒" เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓"
และมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
มีหน่วยงานในสังกัดดังนี้ 
     ฝ่ายอำนวยการ     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ     กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ,
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน, กลุ่มงานตรวจยาเสพติด,
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ, กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์, กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง, กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์,
กลุ่มงานตรวจเอกสาร     พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ
   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐